งานตัดตู้ แบบที่ 4

ตู้ใบที่ 1
-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 38,000 บาท(ตู้ฯถ้าเลือกราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้น)
-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 2.0*2.20 จำนวน 1 จุด ราคา 4,000 บาท
-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 2.0*1.80 จำนวน 1 จุด ราคา 3,000 บาท
-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 6.0*2.40 จำนวน 1 จุด ราคา 5,500 บาท
-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 2.4*2.4 จำนวน 1 จุด ราคา 5,000 บาท
-ขัดสนิม ทำสีภายในขาวด้าน F2222 ภายนอกเทาด้าน ราคา 12,000 บาท

รวมเป็นเงิน 67,500 บาท

ตู้ใบที่ 2
-ตู้คอนเทนเนอร์ 20' ราคา 38,000 บาท(ตู้ฯถ้าเลือกราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็ตัดลดราคาลงหรือเพิ่มขึ้น)
-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 6.0*2.4 เมตร ราคา 5,500 บาท
-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.0*2.30 เมตร ราคา 4,000 บาท
-ตัดพร้อมวางเฟรม ขนาด 1.0*1.80 เมตร ราคา 3,000 บาท จำนวน 2 จุด รวม 6,000 บาท
-ขัดสนิม ทำสีภายในขาวด้านF2222 ภายนอกเทาด้าน ราคา 12,000 บาท

รวมเป็นเงิน 65,500 บาท

Visitors: 109,162